ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περίπτερο 29

ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ 10-12, 1011, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22667716/+357 22667726
Email Επικοινωνίας: info@cea.org.cy
Ιστοσελίδα: www.cea.org.cy
 

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009, για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών και αστικής κινητικότητας. Οι κύριες δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, η πληροφόρηση, ενημέρωση, κατάρτιση και παροχή συμβουλών, η εκπόνηση και παρακολούθηση Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιθεωρήσεις θερμογραφίας και άλλες υπηρεσίες καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η σύσταση και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου για 3 χρόνια.

 

 

 

CYPRUS ENERGY AGENCY

Booth 29

10-12 Lefkonos Street, 1011, Nicosia, Cyprus
Contact Phone: +357 22667716/+357 22667726
Contact Email: info@cea.org.cy
Website: www.cea.org.cy
 

The Cyprus Energy Agency (CEA) is a not profit organization that was established in February 2009, to promote renewable energy sources, energy efficiency and sustainable transport in Cyprus. The main activities of CEA are information campaigns and educational presentations in all population groups, training and consulting, development and monitoring of Sustainable Local Energy Action Plans for Local Authorities, the thermography inspections and other services, and participation in European and / or national co-financed projects.

The establishment of the Cyprus Energy Agency was co-financed by the European Commission through the Intelligent Energy for Europe Programme (75%) and the Cyprus Union of Communities (25%) for 3 years.